இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல்

2013-2020 வரை TNPSC தேர்வுகளில் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பாடத்தில் இருந்து மொத்தம் 240 கேள்விகள் கேட்கப்பட்டுள்ளது.