2020 முதல் 2021 வரை TNPSC நடத்திய 8 தேர்வுகளில் கேட்கப்பட்ட அளவியல் தலைப்புகளுக்கு மின்னல்வேக சாட்கட் 10 நிமிடங்களில் விடைகள்

TNPSC GROUP 1, 2/2A, 4, EO4 & TNEB, RRB, SI/PC
தினம் தினம் பத்து mathsல எப்பவுமே நாங்க தான் கெத்துStart Online test
Total Score

This is correct
Oops you are wrong