2021 கணிதத்தில் கேட்கப்பட்ட வித்தியாசமான கேள்விகளுக்கும் shortcuts உள்ளது

TNPSC GROUP 1, 2/2A, 4, EO4 & TNEB, RRB, SI/PC
தினம் தினம் பத்து mathsல எப்பவுமே நாங்க தான் கெத்துStart Online test
Total Score

This is correct
Oops you are wrong